Jak dostać się do szkół filmowych? (cz. 6 – Białystok i Bytom)

Przyszli filmowcy - operatorzy, reżyserzy czy scenarzyści swoich wymarzonych kierunków studiów szukać muszą w największych miastach; Warszawie, Krakowie czy Łodzi, jednak osoby zainteresowane aktorstwem mają dużo większy wybór. W Białymstoku i Bytomiu na przykład dostępne jest kilka kierunków aktorskich i dzisiejsza część Wymagań Szkół Filmowych będzie dotyczyć właśnie tych dwóch miast. Poniżej zamieszczone wymagania dotyczą ostatniej rekrutacji z 2020 roku, więc trzeba mieć na uwadze, że rekrutacja w przyszłych latach może się nieco różnić z uwagi na to, jak inny był to rok.

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku

Białostocka filia Akademii Teatralnej oferuje kierunki związane ze sztuką lalkarską. Jak uczelnia chwali się na swojej stronie, jej absolwenci kierują aż połową polskich teatrów lalek. Siedziba filii mieści się w samym centrum Białegostoku.

Wymagania:

Aktorstwo, specjalność: aktorstwo teatru lalek

Aby dostać się na kierunek Aktorstwo teatru lalek należy:

 1. Zarejestrować się w systemie IRK i złożyć teczkę na którą składają się:
 • Skan świadectwa maturalnego
 • Dowód opłaty egzaminacyjnej
 • Zdjęcie legitymacyjne 
 • Teksty utworów literackich przygotowanych do egzaminu.
 • Tekst piosenki przygotowanej do egzaminu.

2. Złożyć następujące pliki egzaminacyjne:

 • Wizytówkę w formie video, w planie bliskim z nagraniem kilku słów na swój temat (imię i nazwisko, krótki życiorys, zainteresowania itp.) ze wskazaniem dwóch utworów spośród przesłanych jako zgłoszenie do I etapu. Maksymalny czas wizytówki: 60 sek.
 • 5 przygotowanych przez siebie utworów literackich (proza współczesna, proza klasyczna, wiersz współczesny, wiersz klasyczny i dowolnie wybrany przez siebie utwór), każdy w osobnym, podpisanym pliku.
 • Piosenka o dowolnym charakterze z pokładem muzycznym lub bez podkładu. (Mile widziana jest piosenka ludowa bez podkładu muzycznego.)

3. Przejść egzaminy wstępne, poniżej ich przebieg:

ETAP I – eliminacje wstępne (obejmuje sprawdzian z podstawowych predyspozycji aktorskich).

Kandydat spośród minimum 5 utworów przygotowanych wcześniej wybiera 2 (proza, wiersz) oraz piosenkę do oceny. Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dostateczny (dst.) lub niedostateczny (ndst.). Uzyskanie czterech pozytywnych ocen (dst.) z wymowy, głosu, interpretacji i umuzykalnienia kwalifikuje kandydata do ETAPU II egzaminu.

ETAP II – egzamin teoretyczny – dotyczy wiedzy o teatrze, sztuce oraz orientacji w bieżącym życiu kulturalnym. Punktowane są cztery zagadnienia:

 • teatr wśród sztuk 0 – 5 pkt.
 • dramat polski i powszechny 0 – 5 pkt.
 • wybrane zagadnienia bieżącego życia społecznego i kulturalnego 0 – 5 pkt.
 • forma i logika wypowiedzi 0 – 5 pkt.

Uzyskanie minimum 12 punktów kwalifikuje kandydata do ETAPU III.

ETAP III – egzamin praktyczny

Egzamin podzielony jest na trzy części: rytmiczno-ruchową, z zakresu zadań aktorskich z przedmiotem oraz aktorską.

W części rytmiczno-ruchowej punktowana jest:

 • sprawność fizyczna 0 – 10 pkt.
 • sprawność taneczno-rytmiczna 0 – 10 pkt.

Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

W części dotyczącej zadań aktorskich z przedmiotem punktowane jest:

 • zdolności animacyjne 0 – 10 pkt.
 • etiuda z przedmiotem 0 – 10 pkt.

Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

W części aktorskiej punktowana jest:

 • interpretacja prozy 0 – 20 pkt.
 • interpretacja wiersza 0 – 20 pkt.
 • etiuda aktorska 0 – 20 pkt.
 • głos 0 – 10 pkt.
 • wymowa 0 – 10 pkt.
 • umuzykalnienie 0 – 10 pkt.

Kandydat może uzyskać max. 90 pkt.

Kandydaci, którzy przeszli do III etapu otrzymają filmy instruktażowe dotyczące wymagań stawianych w części ruchowo-rytmicznej i zadań aktorskich z przedmiotem. Kandydat dokonuje nagrania materiału egzaminacyjnego – łącznie 4 filmy.  Nagrany i podpisany materiał video należy umieścić w spersonalizowanym folderze kandydata w usłudze Microsoft SharePoint na platformie Microsoft 365.

W przeddzień egzaminu z zadań aktorskich kandydat za pośrednictwem Biura Obsługi Toku Studiów zostanie poinformowany, o której godzinie nastąpi łączenie z komisją egzaminacyjną. Podczas łączenia kandydat powinien być we wcześniej przygotowanym do tego pomieszczeniu w stroju umożliwiającym swobodne poruszanie się. W tej części kandydat dostanie zadania aktorskie na przygotowanych przez siebie utworach. Po skończonym połączeniu kandydat nagrywa materiał z zadaniami otrzymanymi od komisji egzaminacyjnej i w wyznaczonym czasie (max 30 min.) odsyła video do spersonalizowanego folderu w usłudze Microsoft SharePoint.

Komisja zastrzega sobie możliwość egzaminowania kandydata podczas rozmowy w czasie rzeczywistym.

Kandydat podczas pełnego procesu rekrutacji ma szansę uzyskania maksymalnie 160 pkt.

Reżyseria, specjalność: reżyseria teatru lalek

Aby dostać się na kierunek Reżyseria teatru lalek należy:

 1. Zarejestrować się w systemie IRK i złożyć teczkę na którą składają się:
 • Podanie o przyjęcia na studia.
 • Skan świadectwa maturalnego
 • Dowód opłaty egzaminacyjnej
 • Zdjęcie legitymacyjne (format jpg rozdzielczość 300×375 px)

2. Złożyć pliki egzaminacyjne:

 • Wizytówkę w formie video, w planie bliskim z nagraniem kilku słów na swój temat (imię i nazwisko, krótki życiorys, zainteresowania itp.). Maksymalny czas wizytówki: 60 sek.
 • Egzemplarz reżyserski (opis przedstawienia na kanwie tekstu dramatycznego lub adaptacji innego tekstu literackiego, w którym znajdą zastosowanie środki wyrazu właściwe teatrowi lalek).3. Przejść egzaminy wstępne, poniżej ich przebieg:

ETAP I – eliminacja wstępna (dyskusja na temat przedstawionego egzemplarza reżyserskiego i jego obrona)

W 2020 roku eliminacja wstępna odbywała się podczas rozmowy online.

Kandydat odpowiada na pytania dotyczące przygotowanego egzemplarza reżyserskiego (opisu przedstawienia na kanwie tekstu dramatycznego lub adaptacji innego tekstu literackiego, w którym znajdą zastosowanie środki wyrazu właściwe teatrowi lalek). Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dostateczny (dst.) lub niedostateczny (ndst.). Uzyskanie oceny pozytywnej (dst.) kwalifikuje kandydata do ETAPU II egzaminu.

ETAP II – egzamin praktyczny (punktowany egzamin – test dotyczący 5 zadań):

Kandydaci, którzy przeszli do II etapu otrzymają film instruktażowy dotyczący wymagań stawianych w przygotowaniu etiudy z przedmiotem. Kandydat dokonuje nagrania materiału egzaminacyjnego. Następnie ma miejsce właściwy egzamin: 

 • test na wyobraźnię plastyczną 0 – 15 pkt.
 • test na ciągłość narracji 0 – 15 pkt.
 • próba z aktorami 0 – 15 pkt.
 • kompozycja obrazu scenicznego z zastosowaniem lalek 0 – 15 pkt.
 • etiuda z przedmiotem 0 – 20 pkt.

Łącznie w ETAPIE II kandydat może uzyskać max. 80 pkt.

Uzyskanie minimum 45 punktów kwalifikuje kandydata do ETAPU III.

ETAP III – egzamin teoretyczny – dotyczy wiedzy o teatrze, sztuce oraz orientacji w bieżącym życiu kulturalnym.

W czasie ostatniej rekrutacji egzamin teoretyczny odbywał się online. 

Punktowane są cztery zagadnienia:

 • teatr wśród sztuk 0 – 5 pkt.
 • dramat polski i powszechny 0 – 5 pkt.
 • wybrane zagadnienia bieżącego życia społecznego i kulturalnego 0 – 5 pkt.
 • forma i logika wypowiedzi 0 – 5 pkt.

O przyjęciu na pierwszy rok studiów na kierunek reżyseria decyduje ogólna liczba punktów uzyskana przez kandydata z egzaminu praktycznego, teoretycznego i języka obcego.

Studium Wokalno - aktorskie w Białymstoku

Policealne studium w Białymstoku kształci w specjalności wokalno-aktorskiej głównie przyszłych aktorów scen muzycznych. Szkoła oferuje szeroki program nauczania sztuki muscialowej, estradowej i operowej. 

Wymagania:

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników egzaminów wstępnych:

Egzamin ze śpiewu, gry aktorskiej, wiedzy teoretycznej z zakresu kultury i sztuki oraz badanie predyspozycji słuchowych. Kandydat prezentuje 2 utwory wokalne (na pamięć) zróżnicowane w treści i nastroju. Utwory można wykonać w towarzystwie akompaniatora własnego lub ze studium. Nuty należy dostarczyć wraz z dokumentami. Podkład muzyczny może również być na płycie CD lub pendrivie.

Kandydat zobowiązany jest do przygotowania wiersza i  fragmentu prozy  z pamięci. Teksty należy dostarczyć wraz z dokumentami.  Kandydat może otrzymać zadania zmieniające interpretację przygotowanych utworów.

W trakcie egzaminu przeprowadzona jest rozmowa, która ma na celu sprawdzenie podstawowej wiedzy o muzyce, teatrze, literaturze, życiu kulturalnym w kraju oraz zainteresowaniach kandydata. Badanie predyspozycji słuchowych polega  na zadaniach badających słuch wysokościowy i harmoniczny, pamięć muzyczną i poczucie rytmu. Typowe zadania to: powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków granych na fortepianie w różnych rejestrach, powtarzanie głosem krótkiej melodii , odtwarzanie głosem granych jednocześnie dwudźwięków (interwały), oraz trzy, cztero – dźwięków (akordy) , odtwarzanie za pomocą klaskania usłyszanego motywu melodyczno – rytmicznego.

Egzamin taneczno- ruchowy.  Podczas egzaminu sprawdzana jest koordynacja ruchowa,  badane jest  poczucie rytmu, wyobraźnia ruchowo – przestrzenna oraz pamięć ruchowo-rytmiczna. Nie ma potrzeby przygotowania własnych układów choreograficznych. Wymagany jest wygodny strój do ćwiczeń.

Kandydat  zobowiązany jest przygotować do Egzaminu:

 • Dwa utwory wokalne, zróżnicowane w treści i nastroju  z akompaniamentem lub z podkładem muzycznym na płycie CD lub pendrivie.
 • Wiersz oraz fragment prozy z pamięci (nuty dla akompaniatora , tekst wiersza i prozy dostarczony razem z dokumentami do Studium),
 • Strój do ćwiczeń na egzamin ruchowo – taneczny.

Dokumenty jakie należy złożyć osobiście lub listownie do Studium :

 • Podanie 
 • Kwestionariusz
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie aktor scen muzycznych (skierowania do odebrania w sekretariacie studium)
 • 4 zdjęcia
 • Poświadczoną kopię świadectwa ukończenia liceum bądź szkoły równorzędnej Kandydat musi ukończyć szkołę średnią (nie musi posiadać matury).

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Wydział Teatru Tańca w Bytomiu

Kolejna filia tym razem Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Na Bytomskim wydziale mają okazję kształcić się przyszli aktorzy w specjalizacji aktor teatru tańca.

Wymagania:

Warunkiem przyjęcia do AST jest posiadanie matury oraz uzyskanie pozytywnych wyników w konkursowym sprawdzianie zdolności artystycznych w trakcie postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty wymagane od kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, lub zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego; obywatele polscy z zagraniczną maturą: dokument wydany za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa) wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
 • aktualna fotografia (format zdjęcia zgodny z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) – 2 szt.,
 • zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbywania studiów na Wydziale Teatru Tańca,
 • dowód uiszczenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia.

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat wypełnia on-line formularz kwestionariusza (ankiety osobowej) w elektronicznym systemie rejestracji. Do formularza dołącza dokumenty wymienione powyżej.

Po zakończeniu I eliminacji, kandydaci zakwalifikowani do II eliminacji składają w dziekanacie:

 • imienne teczki z dokumentami, o których mowa wyżej, czyli:
 •  wydruk kwestionariusza – ankiety osobowej,
 •  świadectwo dojrzałości lub zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego;
 • 2 szt. aktualnej fotografii w wersji papierowej,
 •  zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbywania studiów na Wydziale Teatru Tańca,
 •  dowód uiszczenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia.

Aby przystąpić do sprawdzianu zdolności artystycznych jako niezbędne minimum należy przygotować:

 •  jeden wiersz klasyczny,
 •  jeden wiersz współczesny,
 •  jeden fragment prozy klasycznej (do II wojny światowej),
 •  jeden fragment prozy współczesnej,
 •  jedną piosenkę,
 •  jeden utwór wokalno -muzyczny, np. ludowa pieśń obrzędowa lub ballada,
 •  własną, krótką kompozycję tańca współczesnego (etiuda tańca współczesnego), mieszcząca się przedziale czasowym 1-2 minuty.

Wszystkie utwory powinny być bardzo dobrze opanowane pamięciowo.

I ELIMINACJA - SPRAWDZIAN PRAKTYCZNY

Kandydat przystępujący do sprawdzianu powinien posiadać predyspozycje niezbędne do pracy w zawodzie: twórczą wyobraźnię, wrażliwość i odporność psychiczną, wrażliwy słuch, odpowiedni głos, poczucie rytmu, ponadprzeciętną sprawność fizyczną, wyobraźnię przestrzenno-ruchową.

Kandydat powinien wykazywać zainteresowanie zagadnieniami szeroko rozumianej kultury i sztuki; powinien być otwarty na poznawanie znaczenia ciała w kulturze.

Sprawdzian ten ma charakter anonimowy. Kandydaci otrzymują numer, który jest ich identyfikatorem na tym etapie rekrutacji.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w podkomisjach bada ogólne predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu aktora teatru tańca:

Pierwsza podkomisja – taneczna, określa potencjał kandydata w modułach: techniki tańca (balet klasyczny i taniec współczesny), improwizacji ruchowej i interpretacji; sprawdza umiejętności i zdolności ruchowe, ogólną sprawność fizyczną, m.in.: giętkość, gibkość, skoczność, elastyczność, pamięć ruchową. Ten etap przeprowadzany jest zbiorowo i nie jest punktowany.

Druga podkomisja – aktorska, bada predyspozycje kandydata pod kątem umiejętności z zakresu interpretacji tekstu, głosu, wymowy i zadań aktorskich. Ten etap ma charakter indywidualny, selekcyjny i nie jest punktowany. Ćwiczenia aktorskie, których temat podawany jest w trakcie sprawdzianu praktycznego polegają na „odtworzeniu zachowania” dekonstrukcji i rekonstrukcji zdarzeń, reakcji uczuciowych i stanów emocjonalnych. Tematy i okoliczności tych zadań zostaną podane przez Komisję.

II ELIMINACJA

 1. Sprawdzian konkursowy - praktyczny, punktowany

Pierwsza część sprawdzianu przeprowadzana jest w formie grupowego treningu/lekcji tańca; obejmuje taniec klasyczny i taniec współczesny. Po zakończeniu tej części sprawdzianu kandydaci zostają poddani badaniu przez lekarza sportowego.

Druga część sprawdzianu dotyczy głosu, interpretacji tekstu, zadań aktorskich, improwizacji.

Kandydaci na tym etapie występują już pod swoimi nazwiskami. Członkowie Wydziałowej Komisji Konkursowej dokonują indywidualnej oceny kandydata zwracając uwagę przede wszystkim na predyspozycje do przyszłego zawodu, mając na uwadze zdolności kandydata do łączenia ciała i umysłu w jeden system fizycznej ekspresji, co przejawia się w zestrojeniu m.in. głosu i ruchu. W fizyczności zawiera się interpretacja tekstu, śpiew, wykonywanie elementarnych zadań aktorskich i ogólnie pojęta wrażliwość teatralna. Komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 85 pkt.

2. Sprawdzian teoretyczny - przeliczenie oceny uzyskanej z języka polskiego na egzaminie maturalnym lub rozmowa kwalifikacyjna. 

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzany jest poziom wiedzy kandydata z historii kultury, dramatu i teatru oraz literatury polskiej i powszechnej. W tej części sprawdzianu komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 15 punktów.

Przeczytaj także:

Autor

Fan sztuki, przede wszystkim muzyki i filmu. Obsesja na punkcie kina na dobre rozwinęła się u niego wraz z odkryciem Davida Lyncha. Za najlepszy film uważa ''Mulholland Drive'', największym sentymentem darzy ''Park Jurajski'', a największe ciary ma oglądając ''2001: Odyseja Kosmiczna''. Pisze dla portali filmeter.pl oraz falakina.pl. Większość roku spędza w Anglii, gdzie studiuje na kierunku Film Studies.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x