By okres zdjęciowy przebiegł szybko i sprawnie, czyli o pracy kierownika planu

Kierownik planu organizuje dzień zdjęciowy i koordynuje pracę ekipy filmowej. Przed planem sprawdza lokalizację i niweluje zastane problemy, które mogłyby utrudnić pracę ekipy np. zamknięta brama wjazdowa. Zawsze pierwszy pojawia się na obiekcie i ustawia CAMP, czyli  tymczasowe produkcyjne ,,miasteczko”, kierując przy tym ustawieniem wszystkich przyjeżdżających aut, busów z cateringiem, agregatów, namiotów, itd. Na planie odpowiada za dobrą organizację zdjęć filmowych. Pilnuje ustalonych wcześniej ram czasowych, koordynuje pracę całej ekipy filmowej i, jeśli zachodzi taka potrzeba, stawia wszystkich do pionu.

Kierownik planu jest bezpośrednim współpracownikiem kierownika produkcji filmu. Jest organizatorem zdjęć, koordynatorem działań realizatorów oraz personelu pomocniczego na planie zdjęciowym, doprowadzającym do sprawnego wykonania planowanej partii zdjęć każdego dnia zdjęciowego. Za swoją pracę odpowiada przed kierownikiem produkcji. Wykonując codzienne zadania wynikające z planów pracy, powinien stwarzać optymalne warunki pracy dla reżysera przy realizacji zdjęć.

Kierownik planu podlega bezpośrednio kierownikowi produkcji i jest przed nim odpowiedzialny za wyniki swojej pracy.

Na planie zdjęciowym są dla niego wiążące dyspozycje Reżysera, z którym ma obowiązek ściśle współpracować. Kierownik planu koordynuje działania głównych realizatorów obecnych na planie i kieruje pracami wszystkich członków grupy zdjęciowej wykonujących czynności pomocnicze. Jego najbliższym współpracownikiem jest drugi kierownik produkcji, a w przypadku jego braku – za zgodą kierownika produkcji – asystent kierownika produkcji. Kierownika planu, w przypadku jego czasowej nieobecności, zastępuje asystent kierownika produkcji, lub drugi kierownik produkcji a w przypadku konieczności dłuższego zastępstwa inna wykwalifikowana osoba, wyznaczona przez kierownika produkcji.

Kierownik planu kieruje, w ścisłej współpracy z kierownikiem produkcji i pod jego nadzorem, pracami organizacyjnymi w grupie zdjęciowej na planie zdjęciowym, przestrzegając podstawowych parametrów filmu określonych przez producenta w „warunkach skierowania do produkcji”, takimi jak: długość filmu, zastosowana technika, harmonogram produkcji, limit kosztów, liczba dni zdjęciowych, wskaźniki zużycia nośnika filmu, lokalizacja zdjęć i inne istotne okoliczności realizacji. Kierownik planu jest obowiązany zgłaszać kierownikowi produkcji wszystkie fakty i okoliczności ograniczające możliwość terminowego wykonania prac produkcyjnych oraz zagrażające przekroczeniem kosztów filmu, wnioskując równocześnie konkretne rozwiązania zmierzające do usunięcia tych okoliczności. Kierownik planu, poprzez możliwie jak najlepsze wykonanie swoich zadań, powinien przyczyniać się do optymalizacji prac okresu zdjęciowego poprzez rozwiązania organizacyjne dające możliwość eliminacji przestojów, zmniejszenia ilości powtórzeń ujęć (dubli) oraz zapewnienia ciągłości zdjęć i uzyskania wysokiej wydajności dziennej.

Kierownik planu czynnie uczestniczy w organizacji zdjęć w kolejnych dniach zdjęciowych, poprzez następujące działania: jest obecny na planie zdjęciowym z odpowiednim wyprzedzeniem, gdzie nadzoruje kompletność wyposażenia scenograficznego i inscenizacyjnego do zdjęć; nadzoruje kompletność ekipy technicznej; wskazuje miejsca postojowe środków transportu i agregatu.

W zależności od charakteru zdjęć współpracuje ze służbami porządkowymi, miejskimi, energetycznymi, policją, lekarzem dyżurnym, strażą pożarną, itp. Wskazuje możliwości i nadzoruje ustawienie oświetlenia; koordynuje działania pozostałego personelu i w razie kompletnego przygotowania sceny do zdjęć, zgłasza Reżyserowi gotowość do przeprowadzenia prób, a następnie do zdjęć w zaplanowanych godzinach z udziałem odtwórców i realizatorów. Zabezpiecza plan zdjęciowy przed osobami niepowołanymi; sprawdza otoczenie obiektu, dba o ciszę na planie podczas ujęć; kieruje zmianami inscenizacji przed zdjęciami do kolejnej sceny; w razie potrzeby żąda od drugiego kierownika produkcji dostarczenia brakujących do zdjęć elementów lub dowiezienia na plan odtwórców. Po zakończeniu pracy ekipy w danym dniu lub obiekcie likwiduje (lub zabezpiecza – w przypadku kontynuacji pracy w danej lokalizacji w dniu następnym) plan zdjęciowy wyznaczając transport dla odtwórców i ekipy, opuszczając go jako ostatni. Sporządza we współpracy z sekretarką planu raport kierownika planu i przekazuje go sekretarce grupy zdjęciowej; zapoznaje się szczegółowo z planem pracy na kolejny dzień zdjęciowy. 

Treść, natężenie i częstotliwość oporów, na które napotyka kierownik planu współczesnego normalno-nakładowego filmu fabularnego pozwala na porównanie jego pracy (pod względem stopnia trudności) do pracy menedżera kierującego średniej wielkości przedsiębiorstwem przemysłowym o zróżnicowanym i zmiennym profilu wytwórczym. W przypadku filmów wysokonakładowych jest to już skala porównywalna z obciążeniami, którym musi sprostać menedżer zarządzający wielobranżowym konglomeratem przemysłowo-handlowym. Być może kierownik planu nie traci tyle czasu na narady i konferencje, które stanowią stały element działań jego kolegów w innych dziedzinach gospodarki i kultury. Natomiast, aby sprostać wymaganiom swojego zawodu, musi pracować w myśl zasady: rzeczy niemożliwe załatwiam natychmiast, na cud trzeba trochę poczekać. Być może czas oczekiwania można by jeszcze skrócić lub nawet wyeliminować, gdyby kierownik plany wiedział wcześniej, jakiego cudu się od niego oczekuje.

Przeczytaj także:

Autor

Korposzczur za dnia, a po godzinach fan wegetariańskiego jedzenia, lomografii, ukulele i literatury pięknej. Wylał morze łez na “Przełamując fale” Larsa von Triera. Z uśmiechem na ustach wspomina każdy z kilkudziesięciu seansów filmu “Shrek” i żywi ogromne przywiązanie emocjonalne do produkcji Pedro Almodóvara. Za najlepszy film uważa: “Fanny i Aleksander” Ingmara Bergmana oraz “Szatańskie tango” ​Béla Tarra.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x