Jak dostać się do szkół filmowych? (cz. 2 – Katowice)

W Katowicach znajduje się tylko jedno miejsce kształcenia dla przyszłych filmowców, ale za to jakie! Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego, to jedna z dwóch w Polsce publicznych uczelni kształcących w kierunkach filmowych. Do jej absolwentów należy wielu nagradzanych twórców, o których mogliście w ostatnich latach usłyszeć, między innymi Agnieszka Smoczyńska (,,Córki Dancingu”, ,,Fuga”), Piotr Domalewski (,,Cicha Noc”, ,,Jak najdalej stąd”), Maciej Pieprzyca (,,Chce Się Żyć”, ,,Jestem Mordercą”, ,,Ikar: Legenda Mietka Kosza”) oraz Paweł Maślona (,,Atak Paniki”). 

Szkoła oferuje nauczanie w kierunkach takich jak: 

 • Reżyseria
 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 • Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
 • Creative management in new media.

Wymagania: 

Reżyseria (studia stacjonarne, I stopnia)

Rekrutacja odbywa się na podstawie nadesłanych prac oraz egzaminu wstępnego. Wymagane prace to:

 • Jeden scenariusz filmu fabularnego (30 minut – ok. 30 stron pisanych czcionką Courier New, wielkość 12 pkt)
 • Dwa projekty filmów dokumentalnych, w tym jeden oparty na własnych doświadczeniach, drugi dowolny
 • Autoportret fotograficzny
 • Cykl dziesięciu fotografii opisujących świat, w którym żyje kandydat
 • Inne dowolne prace własne (film, literatura, sztuki plastyczne).

Egzamin wstępny składa się z dwóch etapów:

ETAP 1

 • Egzamin pisemny: zadanie analityczno-scenariopisarskie  - analiza podanego tekstu oraz zastosowanie się do poleceń Komisji w zakresie materiału.
 • Egzamin ustny: zadanie plastyczne – inscenizacyjne – przy użyciu dostępnych rekwizytów oraz z pomocą operatora (studenta kierunku Realizacja obrazu) należy zbudować kadr.
 • Egzamin ustny: obrona prac własnych (teczka) – rozmowa o wszystkich złożonych projektach.

ETAP 2

 • Zadanie dokumentalne – reportaż – realizacja fotoreportażu na zadany temat. Zdjęcia muszą ułożyć się w opowieść.
 • Zadanie inscenizacyjne – studio – zadanie obejmuje napisanie jednostronicowego scenariusza na zadany temat oraz sfilmowanie go w jednym ujęciu z pomocą studenta kierunku Realizacja obrazu. Można korzystać z rekwizytów. Kandydat ma do dyspozycji trzech aktorów.
 • Rozmowa kwalifikacyjna - obrona zadania dokumentalnego i inscenizacji.

Ocena niedostateczna uzyskana z jakiegokolwiek egzaminu - na każdym etapie - decyduje o negatywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

O ostatecznym przyjęciu na studia decyduje liczba punktów w ramach ustalonego limitu.

Dostępny jest też kierunek Reżyseria II stopnia.

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (studia stacjonarne I stopnia, oraz niestacjonarne I stopnia)

Rekrutacja odbywa się na podstawie egzaminów wstępnych:

Rozmowa kwalifikacyjna: wiedza o filmie i mediach oraz sprawdzian predyspozycji do sprawowania funkcji kierownika produkcji w filmie i telewizji. Kandydaci muszą posiadać zdany egzamin maturalny/egzamin dojrzałości.

W trakcie egzaminu wstępnego Komisja rekrutacyjna złożona z wykładowców Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego ocenia kompetencje kandydata oraz jego predyspozycje organizacyjno-twórcze w zakresie sztuki, kultury, filmu i mediów.

Pytania dotyczą historii filmu polskiego i światowego, kierunków kina współczesnego, zasad funkcjonowania kinematografii oraz mediów w Polsce. Kandydat może zostać również poproszony o zaproponowanie rozwiązania dla postawionego przed nim problemu organizacyjnego z zakresu produkcji filmowej.

Kandydatom zaleca się zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami z następujących publikacji:

 • Gregory Goodel, Sztuka produkcji filmowej;
 • Jerzy Płażewski, Historia filmu 1895-2005;
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 o kinematografii;
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji.

Dostępny jest też kierunek Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej II stopnia (studia stacjonarne oraz niestacjonarne).

Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia (studia stacjonarne, magisterskie)

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny nadesłanych prac oraz egzaminów wstępnych.

Wymagane prace to:

 • Obowiązkowo minimum 10 fotogramów (odbitek na papierze fotograficznym o wymiarach min. 18x24 cm). 

Dodatkowo można składać dowolne prace plastyczne i filmowe.

Egzaminy wstępne składają się z trzech etapów:

ETAP I:

 • Przegląd i ocena prac fotograficznych (oraz przedstawionych przez kandydata dodatkowych prac plastycznych i filmowych). Komisja rekrutacyjna złożona z wykładowców Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego ocenia treść i formę przedstawionych prac. Szczególnym przedmiotem oceny są: walory formalne, poziom techniczny, kompozycja, oświetlenie, forma narracyjna, wizja artystyczna, sposób interpretacji rzeczywistości, wrażliwość estetyczna, potencjał twórczy kandydata.

ETAP II:

 • Egzamin praktyczny w zakresie wykonanych samodzielnie przez kandydata (w czasie ściśle określonym przez komisję egzaminacyjną) prac fotograficznych na zadany temat w formie reportażu oraz zadania formalnego. Komisja ocenia treść, sposób narracji oraz formę: kompozycję, oświetlenie, oryginalny sposób postrzegania, rzeczywistości, wrażliwość artystyczną oraz  potencjał kreacyjnego myślenia kandydata.
 • Egzamin pisemny -  analiza warsztatowa wizji plastycznej filmu. Kandydat analizuje w formie pisemnej zaprezentowane w czasie egzaminu dzieło filmowe ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanych środków wyrazu (technicznych i artystycznych), warsztatu operatora obrazu: wizję plastyczną dzieła filmowego, kompozycję sekwencji, scen, ujęć, poszczególnych kadrów, efektów wizualnych, wizję kolorystyczną, rytm obrazu filmowego, artystyczną interpretację rzeczywistości.

ETAP III:

 • Egzamin praktyczny – realizacja oraz prezentacja zadania inscenizacyjnego.
  Kandydat realizuje (w ściśle określonym czasie w studio telewizyjnym) zadanie inscenizacyjne, którego „bohaterem” jest rekwizyt. Zadanie polega na realizacji sceny filmowej (zdarzenia). Komisja ocenia: oryginalność pomysłu, umiejętność wyrażenia przez kandydata założeń artystycznych, warsztatowych zaprezentowanej sceny oraz sposób i formę realizacji.
 • Egzamin ustny – rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o fotografii i sztuce filmowej.

Ocena niedostateczna uzyskana z jakiegokolwiek egzaminu w każdym etapie decyduje o negatywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Creative management in new media (studia stacjonarne w języku angielskim, II stopnia).

Rekrutacja odbywa się na podstawie egzaminów wstępnych.

Egzamin odbywa się w języku angielskim. 

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) kierunków w ramach jednej z dyscyplin: sztuk filmowych i teatralnych, nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, nauk socjologicznych, nauk humanistycznych, psychologii, sztuk muzycznych, sztuk plastycznych lub pokrewnych.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest złożenie portfolio zawierającego informacje o:

 • ukończenia pierwszego lub drugiego stopnia studiów na kierunku w ramach jednej z dyscyplin: sztuk filmowych i teatralnych, nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, nauk socjologicznych, psychologii, sztuk muzycznych, sztuk plastycznych lub pokrewnych;
 • działalności związanej z wykonywaniem zadań kreatywnych w przemyśle audiowizualnym.

Przyjęcia na studia do granicy limitu odbywać się będą na podstawie złożonego portfolio i rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim weryfikującej wiedzę o współczesnym przemyśle kreatywnym, instytucjach kultury, ekonomice sektora audiowizualnego oraz weryfikującej predyspozycje do pracy w przemyśle audiowizualnym.

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej, jako kolejne kryterium stosuje się ocenę z pracy dyplomowej, a następnie z egzaminu dyplomowego.

Ocena niedostateczna uzyskana z jakiegokolwiek egzaminu w każdym etapie decyduje o negatywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

POSŁUCHAJ: Nina Biedunkiewicz o Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach:

Autor

Fan sztuki, przede wszystkim muzyki i filmu. Obsesja na punkcie kina na dobre rozwinęła się u niego wraz z odkryciem Davida Lyncha. Za najlepszy film uważa ''Mulholland Drive'', największym sentymentem darzy ''Park Jurajski'', a największe ciary ma oglądając ''2001: Odyseja Kosmiczna''. Pisze dla portali filmeter.pl oraz falakina.pl. Większość roku spędza w Anglii, gdzie studiuje na kierunku Film Studies.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x