Organizacyjna pomoc przy tworzeniu filmu, czyli o pracy asystenta kierownika produkcji

Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej zajmuje się pracami związanymi z organizacją produkcji filmowej oraz telewizyjnej. Jest to zawód, który wymaga dobrej znajomości mediów, ich historii, funkcjonowania oraz organizacji. Ponadto równie ważna jest umiejętność planowania i przetwarzania informacji. Kluczowa jest również podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i reklamy. Absolwenci mogą założyć własną firmę lub pracować w zespołach i wytwórniach filmowych, ośrodkach telewizyjnych czy studiach produkcyjnych.

Asystent kierownika produkcji jest najbliższym współpracownikiem kierownika produkcji i drugiego kierownika produkcji wykonującym wszystkie zlecone mu zadania pomocnicze w ramach realizacji filmu.  Asystent kierownika produkcji może – na polecenie kierownika produkcji filmu – czasowo zastępować drugiego kierownika produkcji w pełnieniu jego obowiązków.

W szczególności, jako osoba wspomagająca kierownika produkcji, powinien posiadać umiejętności w zakresie: dobierania i zamawiania odpowiedniego sprzętu technicznego, przygotowania planu produkcji filmowej I telewizyjnej, zapewniania ekipie realizacyjnej właściwych warunków pracy, koordynowania prac w zakresie produkcji filmowej I telewizyjnej, sporządzania dokumentacji związanej z organizacją produkcji filmowej i telewizyjnej, znajomości i stosowania przepisów prawa związanych z produkcją filmową i telewizyjną.

Asystent kierownika produkcji podlega bezpośrednio kierownikowi produkcji i drugiemu kierownikowi produkcji. W dziedzinie organizacyjnych dyspozycji podlega na planie zdjęciowym kierownikowi planu. Asystent kierownika produkcji może pełnić funkcję kierowniczą w stosunku do wybranej grupy personelu pomocniczego spośród członków ekipy filmu (np. transportem, kierowcami, grupami rekonstrukcyjnymi, itp.), według szczegółowych ustaleń roboczych z kierownikiem produkcji.

Asystent kierownika produkcji ma prawo i obowiązek uczestnictwa w produkcji filmu od rozpoczęcia prac przygotowawczych poprzez okres zdjęciowy, do zakończenia prac okresu montażu i udźwiękowienia.

Zakres prac asystenta kierownika produkcji określa umowa.  Asystent kierownika produkcji jest obowiązany do realizowania poleceń kierownika produkcji i drugiego kierownika produkcji w zakresie organizacji produkcji filmu. Asystent kierownika produkcji jest obowiązany przestrzegać zatwierdzonych terminów realizacji i warunków finansowych produkcji, dążąc do skrócenia okresów realizacji i obniżenia kosztów produkcji filmu. Asystent kierownika produkcji jest obowiązany zgłaszać kierownikowi produkcji filmu wszystkie fakty i okoliczności ograniczające możliwość terminowego wykonania prac produkcyjnych oraz zagrażające przekroczeniem kosztów filmu, wnioskując równocześnie konkretne rozwiązania zmierzające do usunięcia tych okoliczności.