Jak dostać się do szkół filmowych? (cz. 4 – Gdańsk i Gdynia)

Mimo że oferta edukacyjna dla osób zainteresowanych filmem na północy Polski nie jest tak bogata jak na przykład w Warszawie, Krakowie czy Łodzi, nie oznacza to, że edukacja filmowa zupełnie tutaj nie istnieje. Gdyńska Szkoła Filmowa oferuje studia dla przyszłych reżyserów, a Studium wokalno-aktorskie oraz Akademia Muzyczna w Gdańsku kształcą w kierunkach aktorskich. Poniżej znajdziecie najbardziej aktualne wymagania wspomnianych szkół dla kierunków związanych z filmem.

Gdyńska Szkoła Filmowa

Policealne, niepubliczne studium filmowe, które swoją działalność zaczęło w 2010 roku. Jest pierwszą w Polsce Północnej szkołą filmową. Od innych niepublicznych uczelni o których pisałem w poprzednich częściach cyklu Wymagania Szkół Filmowych różni się tym, że od słuchaczy nie jest pobierane czesne. Szkoła kształci w kierunku Reżyseria.

Wymagania:

Rekrutacja składa się z trzech etapów: 

 • Dopuszczenie do egzaminów wstępnych na podstawie złożonych dokumentów i prac
 • Egzamin wstępny
 • Rozmowa kwalifikacyjna

Warunki dopuszczenia do egzaminu wstępnego:

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy powinni złożyć następujące dokumenty:
 • oryginał lub odpis świadectwa maturalnego lub świadectwa ukończenia szkoły średniej lub szkoły wyższej (ewentualna kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej winne zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub instytucję wydającą dokument. Świadectwa maturalne lub dyplomy uczelni wyższych wydane przez zagraniczne instytucje winny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego);
 • zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej wysłane na adres info@gsf.pl;
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu reżysera - skierowanie na badanie wydaje biuro szkoły (prosimy kandydatów o kontakt mailowy);
 • krótki film - autoprezentację wraz z uzasadnieniem dlaczego kandydat chciałby zostać słuchaczem Gdyńskiej Szkoły Filmowej; film do 1 minuty, zrealizowany w dowolnej technice - przesłany w formie linku internetowego (np. na youtube, vimeo) na adres mailowy: info@gsf.pl;
 • pisemne potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 PLN w formie przelewu na konto bankowe Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni PKOBP ODDZIAŁ 17 W GDYNI 86 1440 1026 0000 0000 1045 6142. Opłaty można dokonywać do 20 maja
 1. Teczka dokumentująca własny dorobek artystyczny kandydata zawierająca:
 • krótki film fabularny lub dokumentalny lub animowany (od 1 do 5 minut), zrealizowany w dowolnej technice - przesłany w formie linku internetowego (np. na youtube, vimeo) na adres mailowy: info@gsf.pl
 • oryginalne prace literackie w postaci:
 1. a) pomysłu na scenariusz krótkiego filmu fabularnego w formacie noweli filmowej lub treatmentu (bez dialogów!) (maksymalnie 2 strony A4, czcionka 12 Times, 28 wersów na stronie), w którym jedna z poniższych kwestii będzie stanowiła istotny element historii:

- „Nagle wstała, spojrzała jeszcze raz na niego (na nią ) i pomyślała, że śmierć nie kończy życia. Ona dopiero je zaczyna…”

- „Czuł się zmęczony i przegrany. Ale podnosząc się z kolan pomyślał coś najbardziej absurdalnego w takiej chwili, przecież największą siłą jest słabość…”

 1. b) pomysłu na scenariusz krótkiego filmu dokumentalnego na zadany temat „Moja miłość” (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami, 1 strona A4);

Prace literackie należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz zatytułować wybranym tematem zadania.

 • dwie prace fotograficzne na zadane tematy:
 1. a) tryptyk fotograficzny „Napięcie”
 2. b) opowieść fotograficzna [od 5 do 10 zdjęć] „Zemsta”

Prace fotograficzne należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz zatytułować. 

Wszystkie prace powinny mieścić się w teczce formatu A4. 

 1. Kandydaci mogą dołączyć do teczki własne prace twórcze np.: filmowe, literackie, fotograficzne, plastyczne, muzyczne, stanowiące dorobek artystyczny. Oryginały prac dołączane są na własną odpowiedzialność autora.

Egzamin wstępny składa się z pięciu zadań:

 1. Zadanie scenariuszowe,
 2. Test z wiedzy o kulturze i sztuce,
 3. Zadanie narracyjne - ułożenie historii na podstawie fotosów z filmu fabularnego,
 4. Ćwiczenie z aktorem - wyreżyserowanie scenki na zadany temat.
 5. Dodatkowe ćwiczenie egzaminacyjne.

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Na wydziale wokalno-aktorskim Gdańskiej Akademii Muzycznej mają okazję kształcić się osoby zainteresowane aktorstwem. Kierunek Wokalistyka oferuje specjalność Musical, który przygotowuje zarówno wokalnie jak i aktorsko.

Wymagania:

Kierunek: Wokalistyka specjalność musical

I etap: Badanie predyspozycji wokalnych

Część I: na podstawie nadesłanych nagrań 

Należy przesłać oddzielne pliki prezentujące poszczególne utwory przygotowane na egzamin oraz pliku z autoprezentacją kandydata.

 1. Autoprezentacja powinna zawierać następujące informacje: 
 •  imię i nazwisko,  
 • numer rekrutacyjny, 
 • wiek (ukończone lata), 
 •  nazwę miejscowości, z której pochodzi lub w której obecnie mieszka kandydat, 
 •  informację o ewentualnym wykształceniu muzycznym kandydata (czy kandydat uczył się lub ukończył jakąś placówkę kształcenia muzycznego, nazwę instrumentu głównego, na którym uczył się kandydat, liczbę ukończonych klas lub informację o braku wykształcenia muzycznego),  
 • informację o okresie i formie nauki śpiewu (należy podać, ile lat lub miesięcy kandydat uczył się śpiewu i czy w formie zorganizowanej – np. w szkole muzycznej – czy w formie prywatnych lekcji/konsultacji lub że kandydat nie uczył się śpiewu w ogóle; nie należy podawać ewentualnego nazwiska pedagoga, u którego uczył się kandydat). 
 1. Nagrania utworów przesłane w osobnych plikach powinny zawierać: 
 • informację o zaprezentowanym programie (imię i nazwisko kompozytora oraz tytuł utworu – w przypadku songów musicalowych należy wskazać postać wykonującą song oraz tytuł musicalu, z którego pochodzi). 

Wymagania programowe:  

 • song musicalowy (obowiązują oryginalne tonacje songów),  
 • piosenka polska o wysokich walorach artystycznych (polscy autorzy muzyki i tekstu),  
 • piosenka ze światowego repertuaru.

Nagrania mogą być zarejestrowane z akompaniamentem fortepianu lub podkładem muzycznym. 

Obowiązuje pamięciowe opanowanie repertuaru. 

Część II: Egzamin w aMuz po zakwalifikowaniu przez Komisję Egzaminacyjną. Kandydat osobiście wykonuje pozycje repertuarowe wskazane przez Komisję (każdy kandydat zostanie poinformowany o terminie swojego egzaminu).

Przed przystąpieniem do egzaminu należy dostarczyć aktualne zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań do intensywnego wysiłku głosowego. 

Uczelnia zapewnia akompaniatorów, wymagane jest dostarczenie materiałów nutowych lub podkładów muzycznych w formacie mp3, po zakwalifikowaniu do części II egzaminu.

 II etap: Badanie predyspozycji ruchowych i aktorskich (w aMuz) 

 1. Badanie predyspozycji ruchowych. 

Przed przystąpieniem do egzaminu należy dostarczyć aktualne zaświadczenie od lekarza ortopedy o braku przeciwwskazań do intensywnych zajęć ruchowych 

Wymagania:  

 • przygotowanie dwóch fragmentów tanecznych (2 x 1 min.), zróżnicowanych pod względem stylistyki lub charakteru (preferowane techniki – taniec klasyczny, jazz, modern. Dopuszczalne są fragmenty oryginalnej choreografii z musicali. Wyłącza się techniki tańca ludowego, towarzyskiego, hip hop oraz inne tańce nowoczesne),  
 • improwizacja do zadanej muzyki (wymagany strój ćwiczebny i miękkie obuwie oraz przesłanie podkładu muzycznego w formacie mp3). 
 1. Sprawdzenie dykcji. 
 2. Badanie predyspozycji aktorskich. 
 • pamięciowe przygotowanie dwóch wierszy (klasyczny i współczesny) oraz dwóch fragmentów prozy (klasyczna i współczesna), 
 • improwizacja drobnych zadań aktorskich w oparciu o przygotowane teksty Wymagania programowe:  
 • proponowani autorzy wierszy: J. Słowacki, A. Mickiewicz, K.I. Gałczyński, B. Leśmian, Cz. Miłosz, W. Szekspir, S. Jesienin, 
 • proponowani autorzy prozy: W. Reymont, T. Konwicki, W. Gombrowicz, B. Szulc, H.Ch. Andersen, A. Czechow. 

 

III etap: Badanie predyspozycji w zakresie słuchu muzycznego i ogólnej znajomości specyfiki wybranej specjalności studiów (w aMuz) 

 1. Badanie predyspozycji w zakresie słuchu muzycznego. Wymagania:  
 • Powtarzanie głosem dźwięków granych przez egzaminatora na fortepianie.
 • Śpiewanie podanych motywów i fraz melodyczno-rytmicznych z określeniem wysokości dźwięków (określenie z nazewnictwem lub w przybliżeniu).
 •  Dokończenie zaimprowizowanego przez pedagoga tematu.  
 • Określenie wysokości dźwięków najwyższego i najniższego głosu w przebiegu harmonicznym.  
 • Powtarzanie głosem dźwięków wchodzących w skład akordów. 
 •  Badanie poczucia rytmu. Obowiązuje stopniowanie trudności powyższych ćwiczeń w zależności od stopnia przygotowania kandydata.
 1. Rozmowa kwalifikacyjna. 

Studium Wokalno-Aktorskie im. Danuty Baduszkowej w Gdyni

Studium kształci swoich studentów ze śpiewu, tańca oraz aktorstwa. Mieści się na terenie Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni gdzie studenci mają okazję zdobywać doświadczenie. Szkoła może się pochwalić absolwentami takimi jak Grażyna Brodzińska czy Izabela Trojanowska.

Wymagania: 

Poniżej spisane są tegoroczne zasady rekrutacji dodatkowej dostępne na stronie studium.

I Etap rekrutacji: 

 • Wypełnienie formularza rejestracyjnego
 • Nagranie Wizytówki
Część Wokalna egzaminu:

Nagranie

Na egzamin ze śpiewu przygotuj dwa dowolne utwory wokalne (wykonaj je z pamięci). Utwory powinny prezentować jak najlepiej Twoje warunki i możliwości wokalne. Zwróć uwagę, aby utwory były zróżnicowane w treści i nastroju. Jeden z utworów obowiązkowo musi być wykonany w języku polskim. Może to być utwór polski lub zagraniczny w ogólnodostępnym polskim tłumaczeniu (mile widziane utwory musicalowe)

Część aktorska egzaminu

Nagranie I – proza wymagana

Obowiązkowy fragment prozy w Twojej interpretacji. Jeden fragment z trzech, które otrzymasz po zalogowaniu się na stronie jako kandydat.

Nagranie II – proza własna

Fragment prozy w Twojej interpretacji i wybrany przez Ciebie. Pamiętaj, aby Twoja wypowiedź była w pierwszej osobie. Tekst powinien stanowić zamkniętą całość i być nacechowany problemem, z którym zmaga się bohater, jego psychologiczną rozterką. Proponujemy literaturę współczesną, np. prozę amerykańską, ale nie wykluczamy utworów starszych.

Nagranie III - wiersz

Wiersz sylabiczny wybrany przez Ciebie i w Twojej interpretacji (wiersz sylabiczny).

Nagranie IV – Zdarzenie z Twojego życia

Krótki monolog własnymi słowami opisujący zdarzenie z Twojego życia na jeden z poniższych tematów:

 • - moje największe marzenie,
 • - moja największa frustracja,
 • - mój największy lęk,
 • - moja największa tęsknota,
 • - moje największe pragnienie,
 • - na co się nie zgadzam,
 • - kogo lub co najbardziej kocham.

Twoje nagrania egzaminu aktorskiego łącznie nie powinny przekraczać 15 minut.

Część taneczna egzaminu

Po zgłoszeniu się (wypełnieniu formularza) otrzymasz nagrane filmiki z zadaniami tanecznymi oraz plik muzyczny, do którego będziesz mógł ćwiczyć. Nagraj te ćwiczenia i wyślij do nas.

II ETAP

Drugi etap składa się z:

Badanie predyspozycji słuchowych

Słuch wysokościowy: powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków granych na fortepianie w różnych rejestrach - pamięć muzyczna: powtarzanie głosem krótkiej melodii tonalnej (motyw dwutaktowy) zagranej jeden raz lub zagrany dwukrotnie jeżeli motyw jest bardziej skomplikowany - słuch harmoniczny: odtwarzanie głosem granych jednocześnie dwudźwięków (interwały) oraz trzy, cztero - dźwięków (akordy) - poczucie rytmu: odtwarzanie za pomocą klaskania usłyszanego motywu melodyczno – rytmicznego

Dykcja

W zakresie wymowy od kandydatów oczekuje się: prawidłowej budowy aparatu artykulacyjnego (dobry zgryz, zdrowe uzębienie) - podstawowych wiadomości z zakresu fonetyki polskiej - poprawności językowej w spontanicznych wypowiedziach - sprawności artykulacyjnej (wyraziste wymawianie) - zdrowego, brzmiącego i nośnego głosu.

Egzamin praktyczny ze śpiewu

Na egzaminie ze śpiewu powtórzycie nagrane utwory z I etapu.

Egzamin praktyczny aktorski

Na egzaminie z aktorstwa zaprezentujecie 3 teksty (2 prozy i wiersz) z I etapu oraz na tych tekstach wykonacie zadane działania, etiudy aktorskie. Sprawdzimy również waszą podstawową wiedzę o teatrze, literaturze i życiu kulturalnym.

Egzamin ruchowo-taneczny

Na egzaminie z tańca zaprezentujecie układ choreograficzny z I etapu, oraz zadane ćwiczenia, układy o które na bieżąco zostanie poproszeni w czasie trwania egzaminu.

Przeczytaj także:

Autor

Fan sztuki, przede wszystkim muzyki i filmu. Obsesja na punkcie kina na dobre rozwinęła się u niego wraz z odkryciem Davida Lyncha. Za najlepszy film uważa ''Mulholland Drive'', największym sentymentem darzy ''Park Jurajski'', a największe ciary ma oglądając ''2001: Odyseja Kosmiczna''. Pisze dla portali filmeter.pl oraz falakina.pl. Większość roku spędza w Anglii, gdzie studiuje na kierunku Film Studies.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x