Jak dostać się do szkół filmowych? (cz. 5 – Łódź)

Łódź nazywana jest czasem polską stolicą filmu, i zupełnie nie powinno to dziwić. Miasto znane ze słynnej Szkoły Filmowej w której uczyli się tacy mistrzowie kina jak między innymi Andrzej Wajda, Łukasz Żal, Roman Polański, Janusz Gajos oraz Krzysztof Kieślowski. Miasto, które uwielbia fotografować David Lynch, i w którym reżyser planował otwarcie swojego centrum kulturalnego i studia filmowego (do dziś nie mogę przeboleć faktu, że jednak się to nie stanie). Miasto, gdzie kręcono takie filmy jak „Ziemia Obiecana", „Przypadek" czy „Zimna Wojna". Można by tak wymieniać długo, ale przejdźmy do sedna, czyli wymagań szkół filmowych w Łodzi.

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera

Jedna z dwóch publicznych szkół filmowych w Polsce. Uważana za jedną z najlepszych, doceniana nawet za granicą. Oprócz słynnych absolwentów o których pisałem wyżej, słynna jest też trudność rekrutacji, której szczegóły znajdziecie poniżej.

Przedstawione poniżej są najbardziej aktualne wymagania rekrutacji.

Wymagania:

Rekrutacja na wszystkie kierunki polega na: 

 • złożeniu dokumentów 
 • złożenie teczki prac (nie dotyczy kierunków Aktorstwo, Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej)
 • egzaminach wstępnych

Reżyseria Filmowa i Telewizyjna

Wymagane dokumenty: 

 1. Rejestracja online. Po zakończeniu procesu należy wydrukować kwestionariusz osobowy - podanie podpisać i dołączyć do dokumentów i systemu IRK w formie pliku pdf.
 2. Curriculum vitae lub życiorys; wydruk podpisać i dołączyć do dokumentów i systemu IRK w formie pliku pdf. 
 3. Oryginał lub odpis świadectwa maturalnego; dołączyć do dokumentów i systemu IRK w formie pliku pdf.                                                                                        
 4. Fotografia (format jak do dowodu) - dodać plik ze zdjęciem do zakładki "zdjęcie" w systemie IRK
 5. Opłata za egzamin wstępny (zaksięgowana).

Teczka prac: 

Wymagane prace własne kandydata (kandydatki) / portfolio artystyczne:

1. własna wypowiedź filmowa (etiuda fabularna lub dokumentalna o czasie trwania do 10 minut)

2. dwa pomysły na filmy: fabularny (dowolnego metrażu) zapisany na 1-10 stron A-4 i dokumentalny (dowolnego metrażu) zapisany na 1- 3 stron A-4, oba w formie plików pdf;

3. trzy zestawy skomponowanych poziomo fotografii na każdy z trzech tematów określonych jako pejzaż, portret człowieka, reporterska obserwacja zdarzenia lub sytuacji (od 5 do 8 fotografii na każdy temat), w postaci plików .jpeg.

4. ustną, sfilmowaną w jednym ujęciu, nie montowaną wypowiedź własną na temat JA I MOJE ŻYCIE (kim jestem, skąd się wzięłam/wziąłem, co mnie pasjonuje, czego chcę) o czasie trwania od 1 do 3 minut, zarejestrowaną w formie jednoczesnego zapisu obrazu i dźwięku (100%)

 1. opis ulubionego obrazu i ulubionego filmu fabularnego lub dokumentalnego oraz wybranego wiersza i powieści lub opowiadania, zapisane łącznie (wszystkie 4 opisy) na 2-4 stronach A-4, w formie pliku pdf;

Egzamin wstępny, czteroetapowy:

Etap I - preselekcja aplikacji

Etap II - rozmowy z kandydatami dopuszczonymi do II etapu : 

Etap III - zadania praktyczne, dokumentalne i fabularne, dla kandydatów dopuszczonych do III etapu, 

Etap IV - egzamin konkursowy, rozmowy z kandydatami dopuszczonymi do IV etapu na terenie uczelni.

O wyniku egzaminu decyduje suma punktów zdobytych w etapie III (zadań praktycznych) i w etapie IV (egzaminie konkursowym). 

Montaż 

Potrzebne dokumenty

 1. Rejestracja on-line. Po zakończeniu procesu należy wydrukować kwestionariusz osobowy/podanie (ankietę osobową), podpisać i dołączyć je do systemu IRK w formie pliku PDF. 
 2. Życiorys (1 strona komputeropisu). Wydruk podpisać i dołączyć do systemu IRK w formie pliku PDF.
 3. Kserokopia oryginału/ odpisu świadectwa dojrzałości 
 4. Fotografia - dodać plik ze zdjęciem do zakładki "zdjęcie" w systemie IRK.
 5. Opłata za egzamin wstępny (zaksięgowana).

Teczka prac:

 1. Wybrane przykłady własnych prac montażowych – filmy lub fragmenty filmu/-ów, które zdaniem kandydata najlepiej pokazują jego umiejętności montażowe i narracyjne. Łączny czas przedstawionych materiałów filmowych to maks. 5 min. 
 2. Opis przedstawionych własnych prac montażowych.
 3. Obowiązkowa praca kandydata: 

„Paragraf 22”: 3-minutowy film. Dowolny gatunek i technika (film fabularny, dokumentalny, impresyjny, animacja, etc.) 

 1. Autoprezentacja w postaci zarejestrowanej wypowiedzi do kamery o długości maks. 1 min. Materiał może być montowany. Wypowiedź powinna zawierać odpowiedź na pytania: Kim jesteś? Co jest dla Ciebie najważniejsze? Czego byś chciał? Ocenie podlega jedynie treść wypowiedzi - samo nagranie nie będzie oceniane pod względem jakości artystycznej.
 2. Informacje o doświadczeniu kandydata.
 3. Kandydat może przedstawić (podać linki) inne własne prace artystyczne (fotografie, dzieła plastyczne, muzyczne, literackie). 
 4. W przypadku zakwalifikowania do 2-go etapu egzaminu, kandydat zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na nagranie audio w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Egzamin wstępny: 

Egzamin ma charakter konkursowy.

 1. ETAP

W etapie pierwszym komisja ocenia nadesłane teczki prac (maksymalna ilość punktów - 10). Kandydaci, których prace uzyskały ocenę powyżej 5 pkt. przechodzą do drugiego etapu egzaminu.

 1. ETAP

Etap drugi polega na rozmowie z członkami komisji rekrutacyjnej (5 dwuosobowych zespołów) oceniającymi predyspozycje, wiedzę i umiejętności kandydatów: wrażliwość estetyczną, rozumienie dramaturgii, umiejętność kojarzenia, sposób wyrażania myśli i umiejętność przekonywania do własnych racji, wiedzę o sztuce o sztuce filmowej i zjawiskach współczesnej kultury. Kandydaci mogą zostać poproszeni o wykonanie przed rozmową krótkich testów, zadań lub zapoznanie się z materiałami (fragmenty filmów, fotografie, dzieła plastyczne, teksty literackie). Na studia zostaną przyjęte osoby, które uzyskały najwyższą ilość punktów w drugim etapie egzaminu (maksymalna ilość punktów - 50).

Scenariopisarstwo

Potrzebne dokumenty

 1. Rejestracja on-line. Po zakończeniu procesu należy pobrać podanie (ankietę osobową) i dołączyć je do teczki z dokumentami.
 2. Życiorys (1 strona komputeropisu) 
 3. Kserokopia oryginału/ odpisu świadectwa dojrzałości 
 4. 2 fotografie (format jak do dowodu)
 5. Dowód opłaty za egzamin
 6. Cudzoziemcy załączają kopię certyfikatu znajomości języka polskiego przynajmniej na poziomie C1.

  Teczka prac: 

 

 1. Życiorys artystyczny zawierający informacje o wszelkiego rodzaju aktywności twórczej.
 2. Dlaczego chcę być scenarzystą? – jedna strona tekstu, która ma wyrazić Wasze intencje, nadzieje i oczekiwania. Inaczej mówiąc – deklaracja i „wyznanie wiary”
 3. Pomysł na film fabularny. Musisz zdecydować, w jakim formacie (30, 50 czy 90 min.) mieści się Twój pomysł, a następnie:
  a) napisz tekst, który w jasny i przekonywujący sposób przedstawi przebieg zdarzeń przyszłego filmu (do 5-ciu stron komputeropisu, czcionka Curier New 12)
  b) napisz eksplikację autorską, która przybliży czytającym Twoje intencje oraz kształt, styl i gatunek przyszłego filmu (1 strona komputeropisu, czcionka Curier New 12)
  c) wybierz i napisz dwie sceny dramatyczne z przyszłego filmu, które czytającym w najlepszy sposób przybliżą postać głównego bohatera (każdą ze scen możesz poprzedzić bardzo krótkim opisem kontekstu)
 4. Inne teksty literackie  – wybrane przez ciebie teksty literackie - opowiadanie, proza, dramat, reportaż, poezja -  które chciałbyś abyśmy przeczytali  / w całości  lub we fragmentach, razem nie więcej niż 10 stron /.

Egzamin wstępny:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie wymaganych dokumentów, teczki prac oraz dowodu opłaty za egzamin.

 1. ETAP

Ocena prac złożonych w teczkach

Etap pierwszy nie jest punktowany. Komisja rekrutacyjna po zapoznaniu się z materiałami zawartymi w teczce ogłasza listę osób zakwalifikowanych do 2 etapu egzaminu. 

 1. ETAP

Egzamin składa się z kilku różnych testów dramaturgicznych i rozmowy kwalifikacyjnej, której głównym tematem jest obrona przedstawionych pomysłów na filmy i przygotowanych w trakcie egzaminu testów dramaturgicznych.

 1. etap jest punktowany, a o przyjęciu na studia decyduje suma punktów oraz określony przez Uczelnię limit miejsc na I rok studiów. 

Sztuka Operatorska

 1. Rejestracja on-line.
 2. Załączenie następujących dokumentów w systemie IRK: 
 3. a) Życiorys (Życiorys to nie jest CV - 1 strona komputeropisu).
 4. b) Skan świadectwa dojrzałości
 5. d) opłata - 150 PLN za egzamin
 6. e) Ankieta rekrutacyjna

Teczka prac:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest złożenie wymaganych dokumentów oraz teczki twórczości własnej, która powinna zawierać : 

 1. prace fotograficzne (kolorowe lub czarno-białe) max. 30 szt. Przy każdym zdjęciu należy podać przesłonę, czas migawki oraz miejsce wykonania zdjęcia 
 2. prace plastyczne lub filmowe (o ile kandydat takie prace posiada). Demo filmowe max. 5 min. z najlepszych fragmentów swoich prac filmowych.

Egzamin wstępny:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie poprzez IRK wymaganych dokumentów, teczki prac własnych oraz uiszczenie opłaty za egzamin.

Szczegółowy harmonogram  egzaminu wstępnego tutaj.

Film Animowany i Efekty Specjalne

 1. Rejestracja on-line
 2. Załączenie następujących dokumentów w systemie IRK: 
 3. a) Życiorys (Życiorys to nie jest CV - 1 strona komputeropisu).
 4. b) Skan świadectwa dojrzałości
 5. c) Fotografia w formacie jpg
 6. d) opłata - 150 PLN za egzamin.

Teczka prac:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest złożenia wymaganych dokumentów oraz teczki dorobku twórczości własnej kandydata. 

Kandydaci przesyłają maksymalne: 20 prac + Autoprezentację Video. 

Założenia do autoprezentacji: Kandydaci przygotowują krótkie wystąpienie audiowizualne na swój temat oraz swojej twórczości. Czas nagrania nie może przekroczyć 3 minut (nie więcej niż 100 mb). 

Film może być nagrany na jednym ujęciu lub zmontowany. 

Warunkiem jest synchronizacja obrazu z dźwiękiem. W klipie nie mogą być użyte materiały firm i osób trzecich. 

Format: MP4, Mov (H264)

Egzamin wstępny:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie poprzez IRK wymaganych dokumentów, teczki prac własnych oraz uiszczenie opłaty za egzamin. 

Szczegółowy harmonogram egzaminu wstępnego tutaj.

Fotografia

 1. Rejestracja on-line
 2. Życiorys (1 strona komputeropisu) 
 3. Oryginał / odpis świadectwa dojrzałości
 4. Fotografia ( jak do dowodu) w formacie jpg
 5. Dowód opłaty za egzamin.

Teczka prac

1) 10-15 prac fotograficznych (prezentacja dorobku twórczości własnej) 

2) Wykonane przez kandydata zadania fotograficzne (określane każdego roku przez Komisję Rekrutacyjną)

3) Autoprezentacja kandydata w postaci zapisu cyfrowego max. do 3 min. Forma video dowolna - telefon, kamera. Przedstawienie siebie, zainteresowań, inspiracji w fotografii oraz opowiedzenie o własnej twórczości.

Egzamin wstępny:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przesłanie wymaganych dokumentów, teczki prac oraz dowodu opłaty za egzamin.

I  ETAP - Ocena teczki:

Tematy do wykonywania przez kandydatów w domu na egzamin wstępny z fotografii:

 1. Trzy postacie budujące przestrzeń - 3 zdjęcia

2. Białe na białym - 3 zdjęcia 

3. Światło w mieście - 5 zdjęć 

II  ETAP

Rozmowa dotycząca podstawowych zagadnień z zakresu techniki i technologii fotograficznej

Zadania fotograficzne na temat podany przez Komisję ( zostaną podane kandydatom dopuszczonym do II etapu egzaminu.

Przedstawienie recenzji wybranej przez kandydata wystawy fotograficznej

Analiza fotografii przedstawionej przez Komisję

Eksplikacja i obrona prezentowanego dorobku twórczości własnej oraz zadań ustalonych przez Komisję.

Każde zadanie konkursowe jest oddzielnie punktowane. Liczba punktów uzyskanych przez kandydata w czasie 2 etapu egzaminu decyduje o przyjęciu na I rok studiów. 

Aktorstwo

 1. Rejestracja on-line 
 2. Życiorys (max 1 strona samodzielnego komputeropisu)
 3. Kserokopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości 
 4. 1 fotografia (format jak do dowodu).
 5. Lista utworów + WSZYSTKIE teksty, które prezentowane będą w trakcie egzaminów, z podaniem tytułów utworów oraz ich autorów. 
 6. Cudzoziemcy załączają kopię certyfikatu znajomości języka polskiego przynajmniej na poziomie C1 oraz przetłumaczone na polski świadectwo maturalne (opatrzone apostille) z adnotacją lub zaświadczeniem, że uprawnia ono do podjęcia studiów wyższych w państwie wydania.

Dokumenty należy dołączyć podczas rekrutacji on-line w formie załączników i zachować w formie papierowej.

Egzamin wstępny: 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest rejestracja w systemie rekrutacyjnym, uzupełnienie wszystkich wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty.

Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać predyspozycje niezbędne do pracy w zawodzie: twórczą wyobraźnię, wrażliwość, osobowość i odporność psychiczną, prawidłową wymowę, wrażliwy słuch, odpowiedni głos, poczucie rytmu, ponadprzeciętną sprawność fizyczną. Ponadto kandydat powinien wykazywać zainteresowanie zagadnieniami szeroko rozumianej kultury i sztuki. 

UWAGA:

Do egzaminu wstępnego kandydat zobowiązany jest wybrać, przygotować i przedstawić z pamięci następujący repertuar: 

 • cztery wiersze: jeden z epoki renesansu polskiego lub europejskiego, jeden z okresu romantyzmu polskiego ewentualnie europejskiego, jeden z okresu 20-lecia międzywojennego, jeden z okresu po 1945 roku (ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego 10-lecia); 
 • dwa monologi ze sztuk klasycznych pisane wierszem: pierwszy autorstwa jednego z dramaturgów polskich, drugi z repertuaru dramatycznej klasyki europejskiej lub światowej; 
 • cztery fragmenty prozy: dwa z utworów klasyki polskiej lub światowej, dwa z utworów współczesnej prozy polskiej lub światowej lub fragmentu prozy;
 • dwa utwory wokalne: piosenkę ludową śpiewaną a capella i do wyboru piosenkę kabaretową lub piosenkę musicalową. UWAGA: obowiązkowy akompaniament (własny, osoby towarzyszącej lub podkład muzyczny na płycie CD lub pendrive )

Etap 1

Etap ma charakter selekcyjny i obejmuje ocenę:

 • warunków scenicznych
 • głosu i słuchu
 • wymowy
 • interpretacji wiersza i prozy

Etap 2

Interpretacja: 

 • wiersza klasycznego, 
 • monologu, 
 • prozy klasycznej i współczesnej, 
 • utworu wokalnego. 

Etapy mają charakter konkursowy i są punktowane.

Etap 3

 • Elementarne zadania aktorskie – kandydat otrzymuje temat zadania (fabułę i okoliczności określa komisja)
 • Zadania aktorskie przed kamerą
 • Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca problemów życia kulturalnego w Polsce i na świecie. 
 • Ocena sprawności fizycznej: należy przygotować krótki (maks. 60 sekund), rytmiczny układ gimnastyczny z podkładem muzycznym  (wybranym z poniższej listy) zawierający następujące elementy gimnastyczne: przewrót w przód, przewrót w tył, mostek, wagę (arabeska). Oprócz układu do muzyki można zademonstrować dodatkowo inne przygotowane przez siebie ćwiczenia. 
 • Sprawdzian z umiejętności tanecznych, poczucia rytmu i umuzykalnienia. W tańcu należy wykazać się umiejętnością podstawowych kroków przynajmniej jednego tańca towarzyskiego (tango, walc, cha-cha, rumba itp.) oraz jednego tańca ludowego (mazur, krakowiak, kujawiak, oberek).

Na podstawie punktów uzyskanych przez kandydatów Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala listę osób przyjętych na I rok studiów. 

Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej

 1. Rejestracja on-line
 2. Załączenie następujących dokumentów w systemie IRK:
  a) Życiorys zawierający esej opisujący motywację kandydata do podjęcia studiów.
  b) Skan świadectwa dojrzałości
  c) Fotografia w formacie jpg (opis techniczny w IRK).
  d)  opłata - 85 PLN za egzamin.

Egzamin wstępny:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym IRK i załączenie wszystkich wymaganych dokumentów.

 • matura – złożenie świadectwa dojrzałości - wyniki na świadectwie dojrzałości nie mają wpływu na ogólny wynik egzaminu;
 • esej opisujący motywację kandydata do podjęcia studiów i znajdujący się w życiorysie kandydata;
 • rozmowa kwalifikacyjna – pozwalająca poznać wiedzę i zainteresowania kandydata, może obejmować pytania z poniższych dziedzin: 
 1. a) predyspozycje do zawodu 
 2. b) wiedza z zakresu mediów i sztuki,  
 3. c) wiedza z zakresu podstaw ekonomii i przedsiębiorczości.  

Celem egzaminu będzie sprawdzenie predyspozycji kandydata na studia i do zawodu z uwagi na specyfikę pracy w filmie i telewizji.

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

WSSiP jest uczelnią niepubliczną, która kształci na kierunkach takich jak architektura, wzornictwo ale również Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografia. Szkoła mieści się tuż przy Łódźkiej filmówce oraz muzeum kinematografii.

Wymagania: 

Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 1. rejestracja on-line
 2. podanie do Rektora
 3. oryginał świadectwa dojrzałości
 4. kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers)
 5. trzy kolorowe podpisane zdjęcia (35 mm x 45 mm)

Kandydaci składają teczkę zawierającą max 10 prac. Prace mogą być składane w formie elektronicznej.

 • Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografia (specjalność REŻYSERIA):
  - do wyboru:
  film (maksymalna długość do 5 minut) lub scenariusz (maksymalna długość do 5 stron A4) lub fotografia (tematyka prac dowolna - 10 prac);
 • Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografia (specjalność SZTUKA OPERATORSKA):
  - do wyboru:
  film (maksymalna długość do 5 minut) lub fotografia (tematyka prac dowolna - 10 prac).

Przeczytaj także:

Autor

Fan sztuki, przede wszystkim muzyki i filmu. Obsesja na punkcie kina na dobre rozwinęła się u niego wraz z odkryciem Davida Lyncha. Za najlepszy film uważa ''Mulholland Drive'', największym sentymentem darzy ''Park Jurajski'', a największe ciary ma oglądając ''2001: Odyseja Kosmiczna''. Pisze dla portali filmeter.pl oraz falakina.pl. Większość roku spędza w Anglii, gdzie studiuje na kierunku Film Studies.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x