Jak dostać się do szkół filmowych? (cz. 9: Realizacja dźwięku)

Realizacja dźwięku to kierunek łączący wiedzę teoretyczną z niezbędną praktyką. Absolwent tego kierunku ma bardzo szerokie perspektywy zawodowe, z możliwością pracy w telewizji, filmie i produkcji muzycznej. Poniżej przedstawiam wymagania do poszczególnych szkół, które oferują kierunek realizacja dźwięku, oraz kilka, które w swojej ofercie edukacyjnej mają kierunki pokrewne, t. j. reżyseria dźwięku oraz kreacja dźwięku. 

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Wymagania: 

Aby aplikować na studia na kierunku MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA:

REALIZACJA DŹWIĘKU należy:

 • posiadać świadectwo dojrzałości
 • wykazywać zainteresowania w kierunku realizacji dźwięku w zakresie muzyki klasycznej, rozrywkowej i elektroakustycznej
 • wykazywać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu szkoły muzycznej II stopnia. 
 • pozytywny wynik badania audiometrycznego.
EGZAMINY WSTĘPNE:

EGZAMINY KIERUNKOWE

KSZTAŁCENIE SŁUCHU (pisemny i ustny)

TEST SPRAWDZAJĄCY PREDYSPOZYCJE KANDYDATA DO WYKONYWANIA ZAWODU REALIZATORA DŹWIĘKU

Test w części muzycznej sprawdza wiedzę w zakresie znajomości barw instrumentów, stylów i form muzycznych oraz umiejętności słyszenia selektywnego, pozwalającego na zaznaczanie w tekście nutowym błędów wykonawczych.

W części matematyczno-fizycznej należy rozwiązać zadania dotyczące figur przestrzennych, funkcji wykładniczych i logarytmicznych, przepływu prądu w układach liniowych, rozchodzenia się fal, ruchu jednostajnego.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

dotycząca zainteresowań muzycznych kandydata, jego wiedzy o roli muzyki w kulturze i mediach, połączona ze sprawdzeniem słyszenia barwowego kandydata.

EGZAMINY PODSTAWOWE:

EGZAMIN Z GRY NA INSTRUMENCIE

Program 15-minutowy zawierający utwory w różnych stylach.

Ocenie podlega wyobraźnia muzyczna, wrażliwość i intuicja.

EGZAMIN PISEMNY Z WIEDZY OGÓLNOMUZYCZNEJ

Krótka wypowiedź pisemna na wybrany z podanych tematów.

AMA Film Academy (Kraków)

Wymagania:

By dostać się do szkoły na kierunek realizacja dźwięku należy przejść następujące etapy rekrutacji:

 • zapis online;
 • potwierdzenie zapisu otrzymane pocztą elektroniczną z sekretariatu AMA FILM ACADEMY;
 • przesłanie CV oraz wskazanych w e-mailu prac w formie elektronicznej (mail, link) lub osobiste złożenie teczki w sekretariacie Szkoły;
 • odbycie rozmowy rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie. Rozmowa ma charakter egzaminu wstępnego, obejmuje ocenę prac kandydata, zadania praktyczne i odbywa się ONLINE.

Wymaga się ponadto:

 • podstawowej znajomości współczesnej historii filmu;
 • podstawowej znajomości zagadnień wybranego kierunku kształcenia;
 • ogólnego obycia z zagadnieniami kultury i sztuki;
 • umiejętności logicznej analizy materiałów audiowizualnych, fotograficznych, filmowych.

Warszawska Szkoła Filmowa 

(Kierunek: Kreacja dźwięku: Film, Telewizja, Gry)

Wymagania:

Niezbędne dokumenty: 

 • Ankieta (wypełniony formularz online)
 • List motywacyjny do Rektora Warszawskiej Szkoły Filmowej – prof. Janusza Majewskiego
 • Potwierdzenie przelewu wpłaty rekrutacyjnej w wys. 200zł.
 • Praca artystyczna.
 • zdjęcie do ELS w wersji cyfrowej spełniające te same wymagania, co zdjęcia do dowodu osobistego
 • świadectwo dojrzałości (skan oryginału lub odpisu).

Na kierunek Kreacja dźwięku nie obowiązują egzaminy wstępne.

Akademia Filmu i Telewizji (Warszawa)

Wymagania:

Warunkiem przyjęcie do Akademii Filmu i Telewizji na kierunek realizacja dźwięku jest:

 • posiadanie minimum świadectwa ukończenia szkoły średniej (w dniu rozmowy kwalifikacyjnej)
 • uzyskanie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Jak możemy przeczytać na stronie Akademii: ''Na rozmowie kwalifikacyjnej nie wymagamy wiedzy z konkretnych przedmiotów. Interesuje nas motywacja i predyspozycje kandydata, ewentualne doświadczenie w zakresie wybieranej specjalności oraz ogólna wiedza z dziedziny filmu, telewizji, muzyki, sztuki itp.’’

Wpływ na ocenę ma również przedstawienie przez kandydata własnych prac związanych z wybieraną specjalnością. Prace należy przynieść na rozmowę kwalifikacyjną; mogą to być krótkie formy audiowizualne, fotografie, prace graficzne i plastyczne, pomysły i projekty scenariuszy oraz inne formy literackie, próbki montażowe, nagrania i mixy dźwiękowe, CV, itp.

Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina (Warszawa)

(Kierunek: reżyseria dźwięku)

Wymagania:

 1. Rejestracja w systemie IRK 
 2. Po dokonaniu rejestracji w systemie IRK kandydaci obowiązani są do dostarczenia materiałów wymaganych do przeprowadzenia sprawdzianów.
 3. Opłata rekrutacyjna 150zł.

Następnie przeprowadzane są sprawdziany wiedzy i umiejętności kandydata oraz potwierdzające uzdolnienia artystyczne:

 • kształcenie słuchu i harmonia –sprawdziany: pisemne i ustne
 • gra na instrumencie
 • wiedza o mediach –sprawdzian pisemny
 • wiadomości matematyczno-fizyczne –sprawdzian pisemny i ustny (dla kandydatów ze świadectwem maturalnym sprzed roku 2006)
 • sprawdzian kierunkowy ustny
 • badania audiometryczne (przed sprawdzianami kandydaci są zobowiązani dostarczyć wynik audiometrycznego badania słuchu, przeprowadzonego w Katedrze Akustyki Muzycznej UMFC).

Akademia Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku (Warszawa)

Wymagania:

 • Nabór kandydatów na studia I stopnia odbywa się bez egzaminów wstępnych.
 • Dokumenty należy składać do końca września każdego roku.
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy –do wydrukowania po rejestracji w systemie rekrutacji
 • świadectwo dojrzałości (oryginał)
 • 1 zdjęcia legitymacyjne oraz 1 zdjęcie w wersji cyfrowej –wysłane na mail: foto@polskalive.pl

Zapisy odbywają się w kolejności zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona.

Wszystkie dokumenty składane muszą być oryginałami lub odpisami.

Akademia Realizacji Dźwięku (Warszawa/Wrocław/Gdynia/Jaworzno)

Wymagania: 

Rekrutacja składa się z trzech etapów:

 • Rejestracja on-line
 • Dostarczenie dokumentów
 • Kontrakt i wpisowe.
 1. Rejestracja on-line

Wypełnij formularz rekrutacyjny dostępny na stronie akademii.

 1. Dostarczenie dokumentów

Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego otrzymasz komplet dokumentów do wypełnienia. Przygotuj wypełnione dokumenty i dostarcz je do sekretariatu ARD w Warszawie: ul. Kijowska 3, 03-738 Warszawa - dla szkół w Warszawie i Wrocławiu oraz na adresy szkół w Gdyni i Jaworznie dostępne w zakładce kontakt.

Możesz przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • oryginał świadectwa szkoły średniej / matura nie jest wymagana/
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy/ skierowanie otrzymasz z sekretariatu ARD/
 • audiogram-badanie słuchu
 • 3 zdjęcia rozmiaru legitymacji szkolnej
 • podpisana umowa
 • potwierdzenie opłaty wpisowego 250zł.
 1. Przyjęcie do szkoły

Pełna rejestracja oraz złożenie kompletu dokumentów uruchamiają procedurę przyjęcia do Szkoły.

 1. Umowa i wpisowe

Po dopełnieniu wszystkich formalności kandydat podpisuje ze Szkołą Umowę, co jest równoznaczne z przyjęciem do Szkoły.​

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

(Kierunek: reżyseria dźwięku)

Wymagania: 

Rekrutacja odbywa się na podstawie:

 • dostarczonych dokumentów
 • egzaminów wstępnych.

Przed przystąpieniem do pierwszego egzaminu kandydat musi dokonać rejestracji elektronicznej w systemie IRK oraz dostarczyć następujące dokumenty:

 • wydrukowane i podpisane podanie wygenerowane w systemie IRK 
 • potwierdzoną kopię dowodu osobistego
 • dowód opłaty egzaminacyjnej
 • wyniki badań audiometrycznych.

Egzaminy wstępne czteroetapowe:

I ETAP

Zagadnienia z kształcenia słuchu i harmonii funkcyjnej - dyktanda melodyczne, harmoniczne, w tym pamięciowe, korekta błędów w tekście muzycznym, harmonizowanie melodii - egzamin pisemny on-line.

II ETAP

Instrument - prezentacja programu na dowolnym instrumencie.

III ETAP

Kolokwium z kierunku studiów (egzamin ustny) - egzamin obejmuje sprawdzenie predyspozycji kandydata do podjęcia zawodu reżysera dźwięku: sprawdzenie wrażliwości i wyobraźni dźwiękowej, wrażliwości na barwę dźwięku, pamięci muzycznej i dźwiękowej oraz ogólnej orientacji w twórczości muzycznej, filmowej, teatralnej, telewizyjnej, radiowej oraz nagrań muzycznych –egzamin ustny online.

IV ETAP

Matematyka lub fizyka (egzamin dojrzałości) - kandydaci, którzy zdali III etap dodatkowych egzaminów wstępnych zobowiązani są przedstawić wynik egzaminu dojrzałości z matematyki lub fizyki - wyboru dokonuje kandydat. W przypadku braku wskazania brany będzie pod uwagę wynik bardziej korzystny. Skan świadectwa dojrzałości należy załączyć w systemie IRK.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

(Kierunek: reżyseria dźwięku)

Wymagania:

Rekrutacja odbywa się na podstawie:

 • wyników egzaminów maturalnych
 • złożenia wymaganych dokumentów i opłaty rekrutacyjnej
 • sprawdzianu praktycznego.

Wymagane dokumenty:

 • plik ze zdjęciem kandydata
 • skan świadectwa dojrzałości
 • skan aneksu do świadectwa dojrzałości - w przypadku kandydatów, którzy podwyższali wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych.

Wymagane kompetencje kandydata: 

 • wiedza z fizyki w zakresie szkoły średniej,
 • znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej oraz podstawy obsługi komputera. 
 • wiedza o muzyce.

Postępowanie rekrutacyjne w formie konkursu świadectw dojrzałości i sprawdzian praktyczny.

Niestety szkoła na swojej stronie nie podaje szczegółów sprawdzianu praktycznego, oprócz informacji, że dotyczy on wiedzy o muzyce oraz percepcji głośności i wysokości dźwięku. 

Przeczytaj także:

Autor

Fan sztuki, przede wszystkim muzyki i filmu. Obsesja na punkcie kina na dobre rozwinęła się u niego wraz z odkryciem Davida Lyncha. Za najlepszy film uważa ''Mulholland Drive'', największym sentymentem darzy ''Park Jurajski'', a największe ciary ma oglądając ''2001: Odyseja Kosmiczna''. Pisze dla portali filmeter.pl oraz falakina.pl. Większość roku spędza w Anglii, gdzie studiuje na kierunku Film Studies.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x